ඕසෝන්

ozono copia

 

අසමත් වීම බඩ එරෙහිව, අභ්යන්තර කලවා හෝ අභ්යන්තර අවි ආයුධ, හෝ දැවිල්ල හෝ cellulite ඇති ප්රශ්නය එරෙහිව සටන් වැදීම සඳහා, vi proponiamo un trattamento di ozono terapia composto da 5 සැසි, වියදමින් 80 යුරෝ එක් එක්. අපි අපේ අධ්යයනය එහි වලංගු භාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබට ආරාධනා.
කල. 335.26.79.00
ඊ-තැපැල: news.chirurgiaplasticaughi @gmail.com

 

Web Designer - Siti Roma - Posizionamento siti web Roma